Staj

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Staj Uygulama Esasları

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, lisans eğitimlerim tamamlayabilmeleri için öğrenim süreleri boyunca “Temel Meslek Stajı” ve “Uzmanlık Alan Stajı” olmak üzere iki staj yapmış olmaları gerekmektedir. Aşağıda belirtilen hedeflerin staj dönemi boyunca öğrenciye kazandırılması beklenmektedir.

 

Temel Meslek Stajı ile

İnşaat Öncesinde;

a) İlgili kurumlardaki tamamlanması gerekli bürokratik işlerin,

b) Tasarım ve projelendirme aşamalarının,

c) Metraj ve maliyet hesaplarının,

d) İhale süreçlerinin

İnşaat Sırasında;

a) Şantiye kurulumu, iş planı ve iş süreçlerinin,

b) İnşa, yapı denetim ve proje yenileme aşamalarının,

c) İş güvenliği ve çevre koruma uygulamalarının

İnşaat Sonrasında;

a) Proje tamamlanması ve teslimi süreçlerinin,

b) İlgili kurumlardaki bürokratik işlerin,

c) Hukuki durum ve sorumlulukların

kavranması, bu süreçler hakkında genel bilgi ve deneyim edinilmesi ve mümkün olduğunca belgelenmesi hedeflenmektedir.

 

Uzmanlık Alan Stajı ile

İlgili uzmanlık alanında gerek duyulan/yürütülen belli başlı

• Bürokratik süreçler,

• Fiili hazırlıklar,

• Projelendirme aşamaları,

• İnşa faaliyetleri,

• ve gerekli diğer çalışmalar,

hakkında genel bir fikri olgunluğun oluşturulması, temel inşa ve projelendirme aşamaları ile ilgili deneyim edinilmesi ve ilgili alanda sektör ile öğrenci arasında bir bağ kurulması hedeflenmektedir.

 

Uygulama Esasları

1. Staj dönemi ilgili yılın akademik kapanış tarihi ile akademik açılış tarihleri arasındadır. Ancak, mezuniyeti için tek dersi ve tek stajı kalmış öğrencilere ilgili öğretim dönemi içinde staj yapma imkânı verilecektir.

2. Stajların bir bütün olarak ilgili staj dönemi boyunca yapılması ve belirlenen hedeflere ulaşılana kadar sürdürülmesi esastır. Staj parçalara ayrılamaz ve bir staj dönemi 30 iş gününden az olamaz.

3. Staj süresi, sigortalı gün süresi dikkate alınarak değerlendirilir.

4. Stajlar, alanlarında gerekli işgücü, ekipman ve tecrübeye sahip, yetkin kurum ve kuruluşlarda yapılmalıdır. Bu yetkinlik staj komisyonu ve gerektiğinde staj danışmanı tarafından denetlenir.

5. “Temel Meslek Stajı” ve “Uzmanlık Alan Stajı” farklı kurum ve kuruluşlarda yapılmalıdır. Ancak staj yapılacak alt faaliyet alanı veya inşaat türü farklı olmak koşuluyla, staj komisyonu onayıyla  “Temel Meslek Stajı” ve “Uzmanlık Alan Stajı” aynı kurum veya kuruluşta yapılabilir. Öğrenciler böyle bir durumu staj başvurusu sırasında bildirmekle mükelleftir.

6. Yurtdışı staj başvurularında, ilgili kurum veya kuruluş tarafından hazırlanan ve öğrencinin staja kabul edildiğini gösterir bir belgenin staj komisyonuna sunulması gerekmektedir.

7. Staj komisyonu, Staj Takvimi’ne uygun olarak staj başvurularını ve staj sonuçlarını değerlendirmek üzere yılda üç defa toplanır Buna ilave olarak Staj Komisyonu, münferit durumlarda dilekçe ile yapılacak başvurulara göre Eylül Ayının 1. Haftasında toplanarak, staj teslimine ve staj değerlendirilmesine karar verebilir.

8. Staj yapacak öğrenciler, doldurdukları Firma Onayı’nı ve SGK’dan alacakları Sağlık Yardımı Beyanı’nı staj takvimine uygun olarak staj komisyonuna sunmak zorundadır.

9. Staj Komisyonu bu formları değerlendirip, onay verdikten sonra öğrenciler söz konusu kurum veya kuruluşlarda stajlarına başlayabilirler.

10. Öğrenciler staj sonrasında, Staj Defteri’ni ve stajlarını tamamladıkları kurum veya kuruluş yetkilisince doldurulmuş Staj Sicil Fişi’ni (kapalı zarf içerisinde) staj takvimine uygun olarak staj komisyonuna teslim etmek zorundadır. Yurtdışı stajlarında, ayrıca çalışılan gün sayısını gösteren sigorta poliçesini de ibraz etmelidir.

11. Evraklarını tam olarak zamanında teslim eden öğrenciye, sözlü sunum için randevu verilir.

12. Zamanında teslim edilmeyen stajlar, bir sonraki staj döneminde değerlendirilir.

13. Stajlar, öğrencinin belirlenen hedeflere nasıl ulaştığını belirten özet raporu, sözlü sunumu ve staj defteri üzerinden değerlendirilir.

 

*Staj Takvimi

*CE 3000 ve CE 4000 Stajları Akış Şeması

 

BELGELER

1. Staj Başvuru Formu (Firma)

2. Firma Onayı

3. Sağlık Yardımı Beyanı

4. Staj Sicil Fişi

5. Staj Defteri

 

 

Yukarı Çık